احسان کامیانی دبیر سازمان لیگ فوتسال بمناسبت روز جهانی داور پیام ویدیویی صادر کرد.
ویدیو/ صحبت های دبیر سازمان لیگ فوتسال بمناسبت روز داورمطالب مرتبط